Bewijzen DAP aangepast

Minder bewijzen en gemakkerlijkere bewijzen. Dat is het resultaat van de vereenvoudigingslag die het digitaal activiteitenplan (DAP) heeft ondergaan voor dit en volgend schooljaar.

Vraag 3. De school heeft de verkeersouder aangemeld bij VVN of een verkeersouderlidmaatschap afgesloten bij VVN.

Bewijs niet verplicht. Is de (verkeers)ouder aangemeld bij VVN en/of heeft de school een verkeersouderlidmaatschap bij VVN?
Voor deze vraag komt het toevoegen van een bewijs te vervallen, het leveren van bewijs blijft wel mogelijk, maar dat is dan voor het eigen digitale schoolarchief.

Vraag 5. De school heeft een planning voor de uitvoering van het BVL gemaakt.

We begrijpen dat alle scholen de verkeersactiviteiten vooraf inplannen. Die planning is nodig om alle activiteiten goed te kunnen voorbereiden en uitvoeren en vergemakkelijkt het leveren van bijbehorende bewijzen. De school bepaalt hoe die bewijzen er uit zien. Elke type planning kan als bewijs gelden. In de toelichting in de Kennisbank vind je een voorbeeldplanning die je kunt gebruiken. Een link naar de digitale agenda van de school waar activiteiten op staan, is ook prima.

Vraag 6. De school gebruikt structureel in alle leerjaren (1 tot en met 8) een actuele (verkeers)methode.

Voor het DAP van schooljaar 2018-2019 worden twee nieuwe methoden toegevoegd, Jeelo en Wijzer! Verkeer. Deze laatste methode vervangt in schooljaar 2019-2020 de methodes Wijzer door het verkeer en Klaar over! Voor brons en zilver geeft de school alleen aan welke methode en in welke leerjaren deze methode wordt gebruikt. Het bewijs van niveau goud is uitgebreider. Dan geeft de school ook aan hoe de leerlingen extra worden voorbereid op het theoretisch en praktisch verkeersexamen. Dat kan door het uploaden van een rooster waaruit dat blijkt of door een korte omschrijving te geven hoe de extra voorbereiding er uit ziet. Let op: dit bewijs is voor brons en zilver niet nodig.

Vraag 7. De school neemt deel aan het theoretisch verkeersexamen van VVN.

Bewijs niet verplicht. Voor deze vraag komt het toevoegen van een bewijs te vervallen, de upload blijft wel mogelijk voor het eigen digitale schoolarchief.

Vraag 8. De school organiseert 1 of meerdere verkeersactiviteiten die in minimaal 2 leerjaren in de klas (ofwel theoretisch) plaatsvinden.

Het te leveren bewijs is gemakkelijker gemaakt. De school kan per activiteit een bewijs uploaden, of de activiteit alleen benoemen. Speciaal onderwijsscholen beschrijven welke acties de school onderneemt om zo goed mogelijk bij dit criterium aan te sluiten. Voor het schooljaar 2018-2019 komt er in de plaats hiervan een keuzemogelijkheid, dat maakt het invullen gemakkelijker en bewijs overbodig.

Vraag 10. De school organiseert praktische verkeersactiviteiten.

Het organiseren van praktische verkeersactiviteiten is belangrijk. Leerlingen leren vooral door dingen te doen en vaak te herhalen. De school kan praktische oefeningen vaak dagelijks in de verkeerspraktijk van de leerlingen toepassen. Bij deze vraag geeft de school aan in welke leerjaren welke verschillende praktische activiteiten worden georganiseerd. En er komt een extra keuzemogelijkheid als de school een activiteit als bijvoorbeeld Streetwise in alle leerjaren houdt.

Vraag 13. De school spant zich in voor overzichtelijke en veilige schooluitgangen.

Bewijs is alleen nodig is als de school of gemeente dit schooljaar maatregelen heeft genomen. Bijvoorbeeld omdat de auditor bij zijn eerdere schoolbezoeken het niet veilig genoeg vond. Of als de school zélf het nog niet veilig genoeg vindt. De tekst is daarom aangepast.

Vraag 16. Voor alle verplaatsingen tijdens schooltijd zijn schriftelijke afspraken gemaakt en/of de afspraken over vervoer van leerlingen tijdens schooltijd zijn vastgelegd in een vervoersprotocol.

Er is voor deze vraag maar 1 toe te voegen bewijs nodig: voor brons de schriftelijke afspraken of voor zilver en goud het vervoersprotocol. Dit is duidelijk gemaakt in de tekst. Geef indien van toepassing ook aan wie het vervoerprotocol heeft vastgesteld en hoe de school het vervoerprotocol richting ouders/verzorgers communiceert.

Vraag 17. Verzorgers/(groot)ouders worden actief betrokken bij voorbereiding en uitvoering van verkeersactiviteiten.

De school hoeft als bewijs alleen de betreffende activiteiten te benoemen of een bewijs van de uitgevoerde activiteit te uploaden.

Vraag 19. De school bevordert de link tussen verkeerseducatie op school en verkeersopvoeding thuis.

Ook hier zijn de aan te leveren bewijzen gemakkelijker gemaakt. De school kan nu als bewijs kiezen voor een korte beschrijving of een upload.

Vraag 20. De school informeert de verzorgers/(groot)ouders regelmatig over verkeersveiligheid en verkeerseducatie via schoolkrant/ouderbulletin/ ouderavonden/schoolgids/Facebook/website/e-mails.

We vragen hier om enkele voorbeelden. De tekst is daarom aangepast in ‘Upload voorbeeld(en) van de uiting waarin de school communiceert met verzorgers/(groot)ouders over verkeersveiligheid en verkeerseducatie’.

Bewijs voor brons, zilver en goud verschilt

We hebben gemerkt dat de invullers van het DAP niet altijd goed weten dat voor niveau brons minder bewijs nodig is dan voor zilver of goud. Lees dus per vraag eerst goed via de klikbare toelichting in de kennisbank of en welk bewijs nodig is. Voor het speciaal onderwijs is er een extra keuzemogelijkheid toegevoegd, zodat ook zij niveau brons kunnen halen. Als de school niet aan deze vraag kan voldoen, dan kiezen zij voor: ‘Als speciaal onderwijs kan ik niet voldoen aan dit criterium’. Ze kunnen vaak dan nog wel invullen welke activiteiten ze op dat terrein wél doen.