privacyverklaring

Deze privacyverklaring informeert over de manier waarop het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) - het verkeerseducatieprogramma van de provincie Noord-Brabant voor basisscholen - omgaat met de (persoons)gegevens die u aan ons verstrekt.

De provincie Noord-Brabant hecht aan privacy. Zij werkt nauw samen met overheden, burgers, bedrijven en andere instellingen, en draagt daarbij zorg voor betrouwbare en zorgvuldige bescherming van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens. De provincie geeft dit vorm door in het handelen en met de uitingen zowel intern als extern uit te gaan van de kernwaarden betrouwbaar, transparant, zorgvuldig en veilig.

Wie is verantwoordelijk

De provincie Noord-Brabant is verantwoordelijk in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het BVL-team werkt in opdracht van de provincie en is verantwoordelijk voor de doeleinden van de verwerking van uw gegevens.

Hoe gaan wij met persoonsgegevens om?

De provincie draagt er zorg voor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor functionarissen die de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun functie of opdracht.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Voor de website www.bvlbrabant.nl worden geen persoonsgegevens verwerkt; voor www.mijn.bvlbrabant.nl en de nieuwsbrief SEEF en VERDER wél. We gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor de strikt noodzakelijke verwerkingen waarvoor ze bedoeld zijn en niet voor andere doeleinden.

Voor deelname aan het Brabants VerkeersveiligheidsLabel verstrekken scholen de relevante informatie voor de administratie en voor de subsidieaanvraag. Al deze informatie staat achter een inlogcode en is zonder expliciete toestemming van de school niet beschikbaar voor derden. Het BVL-team gebruikt de geanonimiseerde gegevens uit het digitaal activiteitenplan (DAP) wel voor monitoring en kwaliteitsbewaking.

Het digitale schooldossier is enkel toegankelijk voor de school zelf en voor de BVL-auditors om een steekproef te kunnen houden. In de PDF van het DAP staat alleen de informatie die voor de subsidieverstrekker essentieel is. De school e-mailt dit document zelf naar de gemeente. De bewijzen, zoals foto's van activiteiten of andere uploads, komen niet in die PDF terecht.

Welke gegevens worden opgeslagen in de afgeschermde inlogomgeving?

Administratief

 • e-mailadres/gebruikersnaam
 • eerste contactpersoon BVL
 • telefoonnummer
 • basis schoolgegevens: naam school, aantal vestigingen van de school in de gemeente, gemeente, type onderwijs, aantal leerlingen (4-12 jaar) per peildatum oktober, adresgegevens en contactgegevens
 • Label gegevens: datum aanmelding BVL, datum behalen eerste Label
 • BVL-subsidie: IBAN-nummer school voor uitbetaling BVL-subsidie, naam ontvanger, schoolkenmerk voor uitbetaling BVL-subsidie
 • contactgegevens van de gemeentelijke contactpersoon BVL

Digitaal activiteitenplan
Scores en bewijzen voor de vragen die opgenomen zijn in het DAP voor de onderdelen:

 • Deel A - verankering in schoolbeleid/organisatie
 • Deel B - verkeerseducatie in de klas
 • Deel C - praktische verkeerseducatie
 • Deel D - verkeersveilige schoolomgeving
 • Deel E - betrokkenheid van verzorgers/(groot)ouders
 • Deel F - communicatie en informatie: goud
 • Deel G - milieubewust en gezond naar school

Als het BVL-team bij de bewijzen voorbeelden tegenkomt die inspirerend kunnen zijn voor andere BVL-scholen bij de invulling van hun gevraagde verkeersactiviteiten, dan vragen wij altijd expliciet toestemming om deze informatie te mogen delen. Ook deze informatie komt enkel in de afgeschermde omgeving van het DAP, namelijk in de kennisbank. Voor een demonstratie van de DAP-omgeving kunt u gebruikmaken van een gastaccount mijn BVL. Log in met info@bvlbrabant.nl; het wachtwoord is Welkom.

Nieuwsbrief SEEF en VERDER

Met SEEF en VERDER houdt het BVL de scholen, ouders, gemeenten en andere betrokkenen op de hoogte van het laatste nieuws, belangrijke ontwikkelingen over BVL en verkeersveiligheid en over het DAP. Een abonnement erop is dus een must! Hiervoor gebruiken wij het e-mailadres van de (contactpersoon van de) school die als gebruikersnaam in onze administratie is vermeld. In het kader van de nieuwe privacywetgeving wijzen wij erop dat u zichzelf kunt in- en uitschrijven als abonnee onderaan de nieuwsbrief.

Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens?

De gegevens worden bewaard zolang de school deelneemt aan het BVL. De informatie in het DAP wordt 3 jaar bewaard. Voordat we de gegevens verwijderen, ontvangt de school altijd vooraf een aankondiging, zodat zij zelf de gegevens kunnen opslaan en bewaren. Zodra een school zich uitschrijft of tussentijds verzoekt om verwijdering van de persoonsgegevens, dan gebeurt dit zo snel als mogelijk maar uiterlijk binnen de daarvoor gelden wettelijke termijnen gesteld volgens de AVG.

Verwerkingen door derden

Bij de uitvoering van haar taken kan de provincie gebruikmaken van diensten van derden. Zoals externe krachten die de provincie ondersteunen bij het uitvoeren van haar taken, externe partijen waaraan de provincie taken (deels) heeft uitbesteed, en/of samenwerkingsverbanden waarbinnen taken in samenwerking met andere partijen worden opgepakt. Daarnaast maakt de provincie voor haar informatievoorziening in bepaalde gevallen gebruik van onlinediensten zoals clouddiensten en SaaS-oplossingen. De provincie gaat zorgvuldig te werk bij de selectie van (uitvoerende) partners. Met het oog op privacy laat de provincie derden een verwerkingsovereenkomst ondertekenen. Met het ondertekenen van deze overeenkomst conformeren zij zich bij de uitvoering van hun taken aan de bepalingen uit de AVG.

Beveiliging

De beheerder van www.mijn.bvlbrabant.nl hanteert verschillende beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de gegevens die u verstrekt. Er vindt geen doorgifte van persoonsgegevens naar anderen plaats.

Uw rechten

Op uw verzoek verstrekt het BVL-team graag een overzicht van de persoonsgegevens die zij van u verwerkt. Welke dat zijn kunt u zelf inzien in de beveiligde omgeving www.mijn.bvlbrabant.nl via uw gebruikersnaam en wachtwoord. Zonder uw toestemming heeft het BVL-team nooit zelf toegang tot uw DAP en de gegevens.

Vragen en contact

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring of over de manier waarop het BVL-team omgaat met privacy en het verwerken van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via het contactformulier op deze site.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 juni 2018.