hoofdrubrieken en de BVL-criteria op een rijtje

Deel A. verankering in schoolbeleid/organisatie
1. Deelname aan het BVL is op school en bovenschoolsniveau vastgelegd in officiële stukken/communicatiemiddelen.
2. De school heeft een (bovenschoolse) verkeerswerkgroep met daarin een vertegenwoordiging van team en (verkeers)ouders.
3. De school heeft de verkeersouder aangemeld bij VVN, of een verkeersouderabonnement afgesloten bij VVN.
4. De school neemt deel aan het lokaal verkeerseducatie-overleg.
5. De school heeft een planning voor de uitvoering van het BVL gemaakt.

Deel B. verkeerseducatie in de klas
6. De school gebruikt structureel in alle leerjaren (1 tot en met 8) een actuele (verkeers)methode.
7. De school neemt deel aan het theoretische verkeersexamen van VVN.
8. De school organiseert 1 of meerdere verkeersactiviteiten die in minimaal 2 leerjaren in de klas (ofwel theoretisch) plaatsvinden.

Deel C. praktische verkeerseducatie
9. De school neemt deel aan het praktisch verkeersexamen op de openbare weg.
10. De school organiseert praktische verkeersactiviteiten.

Deel D. verkeersveilige schoolomgeving
11. In de les/lesmethode is er aandacht voor de huidige school-thuisroutes van de leerlingen.
12. De school besteedt in leerjaar 8 aandacht aan de toekomstige school-thuisroutes naar het voortgezet onderwijs.
13. De school spant zich in voor overzichtelijke en veilige schooluitgangen.
14. De school zet zich actief in voor een veilige bereikbaarheid in de directe schoolomgeving voor voetgangers, fietsers en auto’s.
15. Voor alle structurele verplaatsingen tijdens schooltijd zijn veilige routes uitgestippeld.
16. Voor alle verplaatsingen tijdens schooltijd zijn schriftelijke afspraken gemaakt en/of de afspraken over vervoer van leerlingen tijdens schooltijd zijn vastgelegd in een vervoersprotocol.

Deel E. betrokkenheid van verzorgers/(groot)ouders
17. Verzorgers/(groot)ouders worden actief betrokken bij voorbereiding en uitvoering van verkeersactiviteiten.
18. Er zijn afspraken gemaakt over het halen en brengen van leerlingen.
19. De school bevordert de link tussen verkeerseducatie op school en verkeersopvoeding thuis.

Deel F. communicatie en informatie
20. De school informeert de verzorgers/(groot)ouders regelmatig over verkeersveiligheid en verkeerseducatie via schoolkrant/ouderbulletin/ouderavonden/schoolgids/facebook/website/e-mails.
21. BVL-onderwerpen staan periodiek op de agenda van de medezeggenschapsraad en/of ouderraad.

Deel G. milieubewust en gezond naar school
22. De school bevordert ‘duurzame en actievere’ vervoerswijzen dan de auto. De school heeft hiertoe doelen opgesteld.
23. De school meet met een voormeting op welke manier de leerlingen ‘duurzaam en actief’ naar school gaan.
23. De school meet met een nameting op welke manier de leerlingen ‘duurzaam en actief’ naar school zijn gegaan.
25. De school brengt op basis van de voor- en nameting de verschuivingen naar ‘duurzame en actievere’ manieren van reizen in beeld.